Skip to content

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1 Door gebruik te maken van onze website en diensten, erkent u dat u deze algemene voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt gebonden te zijn aan de bepalingen ervan.
1.2 Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, moet u onze website en diensten niet gebruiken.

Artikel 2 Toepassing

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, offertes en overeenkomsten tussen ‘t Lohr en bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot onze website of gebruikmaken van onze diensten, hierna te noemen: samenwerkende ondernemingen, tenzij in de overeenkomst afwijkende bepalingen zijn opgenomen.
2.2 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met ‘t Lohr of het feitelijk deelnemen aan een arrangement of activiteit van ‘t Lohr of door het betalen van het verschuldigd tarief.

Artikel 3 Betaling

3.1 De opdrachtgever is verplicht het hele bedrag in één keer te voldoen binnen … dagen na factuurdatum of contant na afloop van de activiteit, tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk of mondeling anders is overeengekomen.
3.2 Reserveringen voor golfspellen, evenementen of andere activiteiten kunnen online, telefonisch of fysiek worden gemaakt.

Artikel 4 Wijziging

4.1 Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
4.2 Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om regelmatig de algemene voorwaarden te controleren op eventuele wijzigingen.

Artikel 5 Annulering

5.1 ‘t Lohr behoudt zich het recht te annuleren wegens de volgende gewichtige redenen:
a. Onbespeelbaarheid van de baan ten gevolge van weersomstandigheden, zoals sneeuw, vorst en onweer.
b. Maatschappelijke ontwrichtingen ten gevolge van natuurrampen, ernstige ongevallen.
c. Staking, schaarste van goederen, oproer, storing in communicatiemiddelen, storing in vervoersmiddelen en vertraging van openbare vervoersmiddelen.

Artikel 6 Verplichtingen

6.1 ‘t Lohr is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst c.q. publicaties van ‘t Lohr redelijkerwijs mocht hebben.
6.2 De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van ‘t Lohr om de goede uitvoering van de overeenkomst te bevorderen.
6.3 De deelnemer is verplicht om respectvol met de baan om te gaan op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd.
6.4 Ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever of deelnemer(s), zoals een oneigenlijk gebruik van ter beschikking gestelde materialen, geven ‘t Lohr het recht tot onmiddellijke opschorting van haar verplichting. ‘t Lohr kan in dit geval de overeenkomst ontbinden door middel van een mondelinge verklaring aan de opdrachtgever of deelnemer. ‘t Lohr heeft recht op volledige vergoeding van alle kosten en schade door de opdrachtgever en/of deelnemer.
6.5 Bezoekers dienen zich te houden aan de geldende veiligheidsvoorschriften en regels.
6.6 Ongepast gedrag kan leiden tot onmiddellijke verwijdering van het terrein zonder restitutie.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen of letsel aan personen tijdens een bezoek aan onze faciliteit.
7.2 Bezoekers zijn verantwoordelijk voor hun persoonlijke eigendommen en veiligheid.
7.3 De opdrachtgever en/of deelnemer is jegens ‘t Lohr aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van onwettig of maatschappelijk ongeoorloofd gedrag van hemzelf, of door hem ‘toegelaten’ door derden.
7.4 ‘t Lohr kan niet aansprakelijk worden gesteld als deelnemers zich onttrekken aan geboden begeleiding en instructie tijdens activiteiten.

Artikel 8 Klachten en Rechtsgeschillen

8.1 Eventuele klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten direct en duidelijk worden aangegeven zodat, indien redelijk, ‘t Lohr in de gelegenheid is om het programma te verbeteren. In geval de klacht niet naar tevredenheid is opgelost dient uiterlijk binnen 14 dagen na de uitvoering de klacht schriftelijk bij ‘t Lohr te worden ingediend. Uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht zal de klager een schriftelijk antwoord ontvangen.

Artikel 9 Gebruik van de website

9.1 U stemt ermee in dat u onze website alleen zult gebruiken voor legale doeleinden en op een manier die geen inbreuk maakt op de rechten van derden.

Voor vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via 0315631697.


Terug naar de thuispagina: